Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego https://motevo.io/ (zwanego dalej: „Stroną”) oferującego dobór części do pojazdów mechanicznych po wskazaniu numeru VIN pojazdu, stanowiącego realizację projektu „Wdrożenie usługi sieciowej MOTEVO wykorzystującej uczenie maszynowe w celu automatyzacji procesów integracji danych w branży motoryzacyjnej i doboru autoczęści w oparciu o numer VIN pojazdu.”
 2. Serwis internetowy https://motevo.io/ prowadzony jest przez spółkę MOTEVO sp. z o.o., ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, KRS 0000908145, NIP 739-395-53-13, REGON 389275669.

 


DEFINICJE

 1. Baza Danych – wszelkie dostępne źródła danych pojazdu.
 2. Dane Pojazdu – zbiór danych o określonym pojeździe uzyskany z Bazy Danych, który zostaje Użytkownikowi udostępniony za pośrednictwem Strony w formie raportu (w szczególności informacje o historii pojazdu, danych technicznych, środków poprawy bezpieczeństwa pojazdu itp.). Spółka zastrzega, że dane te należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wskazanie danych w raporcie.
 3. Konto – zbiór danych przechowywanych na Stronie oraz w systemie teleinformatycznym Spółki dotyczący danego Użytkownika oraz zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki części po numerze VIN.
 4. Numer VIN – “Vehicle Identification Number” – numer identyfikacyjny pojazdu, z którego wynikają szczegóły dotyczące danego pojazdu mechanicznego (np. fabryka, w której został wyprodukowany samochód, opis zamontowanych systemów).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego https://motevo.io/, a także prawa i obowiązki stron.
 6. Spółka – MOTEVO sp. z o.o., Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, KRS 0000908145, NIP 739-395-53-13, REGON 389275669.
 7. Strona – serwis internetowy https://motevo.io/.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług i możliwości serwisu internetowego https://motevo.io/

 

3
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik składa zamówienie na usługę wyszukiwania części po numerze VIN. Po dokonaniu płatności zostaje udostępniona mu możliwość korzystania z „wyszukiwarki VIN”, w której należy wpisać numer VIN pojazdu (następuje zawarcie umowy o świadczenie usług). Algorytm automatycznie rozpozna auto oraz montowane w nim części. Użytkownik niezwłocznie uzyska pełną listę pasujących części do danego pojazdu mechanicznego. Spółka nie odpowiada, gdy algorytm wskaże nieprawidłowe części do zakupu.
 2. Dane pojazdu generowane są w oparciu o dane dostępne w bazach danych w chwili dokonania zlecenia. Spółka nie odpowiada, gdy będą one niezgodne ze stanem faktycznym.
 3. W celu powyższego, Klient nie ma obowiązku zakładania konta na serwisie internetowym https://motevo.io/
 4. Dobrowolne założenie konta w serwisie następuje po dokonaniu rejestracji.
 5. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail, numer telefonu komórkowego, dane do faktury (NIP/PESEL) oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy uniemożliwiające pełne zweryfikowanie nr VIN podanego przez Użytkownika, zarówno w zakresie błędów wywołanych przez użytkownika jak i błędów powstałych niezależnie od użytkownika (np. błędów w bazach danych) a w następstwie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, odbiegające od aktualnego stanu faktycznego przekazanie informacji Użytkownikowi.
 2. Użytkownik zobligowany jest do traktowania narzędzia wyszukiwarki jako narzędzia pomocniczego do oceny historii i stanu danego pojazdu. Użytkownik przed zakupem części zobligowany jest do bezpośredniego zbadania aktualnego stanu faktycznego pojazdu, jego dokumentów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji gdy wyszukiwarka wskaże nieprawidłowe części do zakupu.
 3. Spółka nie udziela gwarancji, oświadcza, iż wyłącza rękojmię oraz nie gwarantuje prawidłowości dekodowania podstawowych danych identyfikujących pojazd, w szczególności numeru VIN.

 

5
PŁATNOŚĆ   

 1. Dostęp do niektórych zasobów strony oraz generowanie danych pojazdu jest płatne.
 2. Obowiązujące ceny i stawki podane zostały na Stronie.
 3. Użytkownik najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, jest poinformowany o łącznej cenie usługi oraz poszczególnych dodatkowych opłatach.
 4. Na początku składania zamówienia Strona informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 5. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem z góry na konto,  
  2. kartą płatniczą,
  3. za pomocą BLIK.
 6. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Użytkownika dodatkowy koszt, jest on o tym poinformowany najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. 
 7. Moment złożenia zamówienia jest równoznaczny z obowiązkiem zapłaty oraz zawarcia umowy o świadczenie usług.

 

6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem, o ile nie rozpoczął korzystania z usług serwisu internetowego https://motevo.io/ nie pobrał żadnych danych za pośrednictwem Strony.
 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Formularz odstąpienia należy wysłać listem poleconym lub drogą elektroniczną (na adres mailowy: hello@motevo.io. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia wyłącznie w sytuacji, gdy nie rozpoczął korzystania z usług serwisu internetowego https://motevo.io/ nie pobrał żadnych danych za pośrednictwem Strony.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Konsument traci dostęp do wyszukiwarki części pojazdu po numerze VIN. Umowa jest uważana za niezawartą. Po otrzymaniu przez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość opłaconej usługi.

 

7
ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 1. Zgłoszenia nieprawidłowego działania wyszukiwarki można składać w formie elektronicznej na adres hello@motevo.io, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://motevo.io/kontakt/ lub bezpośrednio na adres spółki  MOTEVO sp. z o.o., ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn.
 2. W zgłoszeniu Użytkownik powinien dokładnie opisać nieprawidłowości, przedłożyć ich dowody na ich istnienie.
 3. Spółka dołoży wszelkich starań, aby dokonać usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez Użytkownika.

 

8
DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami wszelkich danych i informacji dotyczących jego osoby (w szczególności: imiona, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, dane kontaktowe oraz inne związane z powyższymi informacje) pozyskanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu internetowego https://motevo.io/
 2. Administratorem danych osobowych jest Spółka MOTEVO sp. z o.o., Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, KRS 0000908145, NIP 739-395-53-13, REGON 389275669.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją postanowień niniejszego regulaminu. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter), a także inne informacje handlowe wysyłane przez Stronę.
 6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.
 7. Szczegółowa polityka prywatności została zamieszczona w zakładce „polityka prywatności”.

 

9
ZMIANA REGULAMINU

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania przyczyny. 
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie.

 

10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych na gruncie przedmiotowego Regulaminu jest Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Spółki. 
 3. W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają wiążące